Nasz System

Otwarcia

1§        -           silny Precision, 6+§ lub 5+§ i 4©/ª, 16-21 PC

                        --         słabe bez atu, możliwe 5§, 12-15 PC

                        ---        bardzo silne bez atu, 19-23 PC

                        ----       GF w składzie dowolnym

1¨                   -           5+¨ lub 4-4-4-1 z 4¨, 11-21 PC

1©/ª    -           5+©/ª, 11-21 PC

1BA     -           klasyczne: 16-18 PC, możliwa młodsza piątka

2§                   -           Precision, 6+§ lub 5+§ i 4©/ª, 11-15 PC

2¨                   -           Wilkosz, 5+-5+ z co najmniej jednym longerem starszym, 6-10 PC

2©/ª    -           słabe dwa, 6+©/ª, 6-10 PC

2BA     -           słaby blok na kolorze młodszym lub solidny blok na kolorze starszym

3/4x      -           blokujące

3BA     -           pełny kolor młodszy 7+, bez bocznych wartości

Bazowe Zasady i Konwencje

1.    Forsująca preferencja kolorów starszych

Z ręką nie zapewniająca wygrania końcówki należy z układem 4 starsza - 5 młodsza zgłosić w pierwszej kolejności kolor starszy, przy sile dającej bilans na końcówkę licytuje się najpierw kolor młodszy.

2.    Odpowiedź 2§ po każdym otwarciu może mieć charakter sztuczny

3.    Skok starym kolorem ma charakter inwitu, nie forsuje

4.     Czwarty kolor jest zapowiedzią sztuczną, forsującą. Sugeruje brak zatrzymania i trudności z wyborem kontraktu.

5.    Zasada forsingu

Õ            skok nowym kolorem forsuje do dogranej

Õ            skok otwierającego na 2BA forsuje do dogranej

Õ            rewers otwierającego po odpowiedzi 1o1 forsuje na 1 okrążenie, po odpowiedzi 2o1 forsuje do dogranej

Õ            rewers odpowiadającego forsuje do dogranej

Õ            2BA odpowiadającego po rebidzie 2 w kolor forsuje do końcówki (skład zrównoważony),

                po bezpośrednim uzgodnieniu koloru forsuje na 1 okrążenie (skład zrównoważony)

Õ            skaczące uzgodnienie koloru ma charakter bilansowy, nie forsuje (wyjątek 1©-3©, 1ª-3ª - blokujące)

Õ            podniesienie naturalnej odzywki BA jest zawsze naturalne (wyjątek 1BA-2BA - transfer na ¨)

6.    Zasada wyłączeń

6.1    Forsujące 2BA

                        Sekwencje:        1©/ª               2§/¨

                                                                       2¨/©/ª            2BA

                        2BA w powyższych sekwencjach jest forsujące i pozwala na uzyskanie dokładnego opisu ręki otwierającego.

6.2    Zachęta deskryptywna

Uzgodnienie koloru partnera poprzedzone zgłoszeniem dwóch innych kolorów wskazuje krótkość w kolorze nielicytowanym i inwituje szlemika.

6.3    Konwencja 5-4

W sekwencjach, w których otwierający uzgodnił kolor partnera ujawniając skład 5-4, np.:

1©                   1ª

2ª

            1§                    1ª

            3ª

odpowiadający ma możliwość spytania o singla odzywką relay.

Otwierający bez krótkości powtarza kolor longera: z ręką zachęcającą swojego, z ręką bez nadwyżek powraca na kolor uzgodniony.

6.4    Ręka jednokolorowa 6+

Jeśli otwierający jednoznacznie poinformował o longerze 6+, wówczas 2BA odpowiadającego jest pytaniem o krótkość.

6.5    Splinter

Nienaturalny (zazwyczaj podwójny) przeskok kolorem wskazuje krótkość w licytowanym kolorze, minimum czterokartowy fit i rękę zapewniającą wygranie końcówki oraz dającą szansę na szlemika przy zastaniu wyłączenia w kolorze krótkości.

Po splinterze przy uzgodnionym kolorze starszym gramy końcówkę w ten kolor, 3BA oznacza zachęcającą rękę bez możliwości dania cue-bidu. Przy uzgodnionym kolorze młodszym 3BA jest do gry.

Bezpośrednie zalicytowanie koloru krótkości partnera wskazuje pełne wyłączenie. Opóźnione zalicytowanie koloru krótkości informuje o asie w tym kolorze.

6.6    Autosplinter

6.7    Inwitujące pytanie o singla

1©                   1BA

2©

            1ª                   1BA

            2ª

W powyższych sekwencjach pytaniem o singla jest odzywka relay.

 

7.    Gadżet 2§

1§                   1©

1ª                   2§

            1§/¨/©            1©/ª

            1BA                 2§

Rebid odpowiadającego ma charakter przejściowy i oznacza:

Õ          inwit do końcówki (10-12 PC) z kolorem odpowiedzi 5+ (w następnym okrążeniu powtarzamy kolor)

Õ          forsing do końcówki (13+ PC) z kolorem odpowiedzi 5+ nie nadającym się do skoku w pierwszym okrążeniu

Õ          rękę z aspiracjami szlemikowymi w składzie zrównoważonym

Õ          6-9 PC w składzie 6+§ - 4 starsza (w następnym okrążeniu powtarzamy trefle)

W następnym okrążeniu licytacji wszystkie odzywki odpowiadającego oprócz powtórzenia koloru starszego lub trefli są forsujące.

Zestaw odpowiedzi:

            1§                               1©

            1BA                 2§

2¨        -           11-13 PC, bez trzech ©

2©       -           11-13 PC, z trzema ©

2ª                   -           14-15, bez stopera ª

2BA     -           14-15 PC, ze stoperem ª

3§                   -           14-15 PC, 5§-3-3-2

 

            1§                               1ª

            1BA                 2§

2¨        -           11-13 PC, bez czterech © i trzech ª

2©       -           11-13 PC, cztery ©, nie wyklucza trzech ª

2ª       -           11-13 PC, trzy ª, bez czterech ©

2BA     -           14-15 PC

3§                   -           14-15 PC, 5§-3-3-2

            1¨                               1©

            1BA                 2§

2¨                   -           11-13 PC, bez trzech ©

2©                   -           11-13 PC, z trzema ©

2ª                   -           14-15, bez stopera ª

2BA     -           14-15 PC, ze stoperem ª

 

            1¨                               1ª

            1BA                 2§

2¨                   -           11-13 PC, bez czterech © i trzech ª

2©                   -           11-13 PC, dokładnie 2-4-5-2

2ª                   -           11-13 PC, trzy ª

2BA     -           14-15 PC

 

            1§                               1©

            1ª                               2§       

2¨                   -           11-13 PC, bez trzech ©

2©                   -           11-13 PC, z trzema ©

2ª                   -           14-15 PC, bez stopera ¨

2BA     -           14-15 PC, ze stoperem ¨

3§                   -           16+ PC, bez stopera ¨ i trzech © (5§-4ª)

3©                   -           16+ PC, 4-3-1-5

3ª                   -           Acol na ª

3BA     -           16+ PC, 4-1-3-5 lub 4-2-2-5 ze stoperem ¨

 

 

8.    Gadżet 3§

1§                               1©/ª

2BA                   ?           

            1¨/©                1©/ª

            2BA                   ?

                        3§        -           propozycja gry w §

                                               --         próba uzgodnienia pięciokartowego koloru zgłoszonego w pierwszym okrążeniu

       3¨ / 3©(po 1ª) / 3BA  -           naturalne

                        3©(po 1©)       -           6+© lub 5+© i 4ª

       3ª(po 1ª)       -           6+ª

                        3ª(po 1©)       -           4© i 4ª

4§/¨ / 4©(po 1ª)           -           autosplinter, kolor 6+

 

Dalsza licytacja otwierającego:

            1§                               1ª

            2BA                 3§

3¨                   -           cztery §, minimum siły

3©                   -           cztery §, aspiracje szlemikowe

3ª                   -           trzy ª, brak czterech §, nie precyzuje siły

3BA     -           naturalne, brak możliwości uzgodnienia koloru

4§/¨    -           cztery ª, cue-bid, aspiracje szlemikowe

4ª                   -           cztery ª, minimum siły

 

            1§                               1©

            2BA                 3¨

3©                   -           trzy ©, nie precyzuje siły

3ª                   -           cztery ¨, brak aspiracji szlemikowych

3BA     -           naturalne, brak możliwości uzgodnienia koloru

4§                   -           cztery ©, maksimum siły

4¨                   -           cztery ¨, maksimum siły

4©                   -           cztery ©, minimum siły


 


            1¨                               1ª

            2BA                 3§

3¨                   -           6+¨

3©                   -           dobry fit §

3ª                   -           trzy ª

3BA     -           5-3-3-2 z dublem ª, jeśli 6¨, to słaby kolor

 

            1¨                               1©

            2BA                 3ª

3BA     -           naturalne

4§                   -           uzgodnienie ©, maksimum siły

4¨                   -           uzgodnienie ª, maksimum siły

4©/ª    -           uzgodnienie koloru, minimum siły

 

 

9.    Strefa szlemowa

9.1    4BA

4BA jest pytaniem o asy, gdy zostało poprzedzone uzgodnieniem koloru (bezpośrednio lub cue-bidem). W pozostałych przypadkach jest naturalnym inwitem szlemikowym.

4BA (blackwood rzymski) jest pytaniem o 5 wartości (4 asy i król atu).

Odpowiedzi: 5§ - 0 lub 3, 5¨ - 1 lub 4, 5© - 2 bez damy atu, 5ª - 2 z damą atu (przy uzgodnionych §: 5§ 1/4, 5¨ 0/3)

Po odpowiedzi 5§/¨ pytaniem o damę atu jest odzywka relay (z pominięciem koloru uzgodnionego).

9.2    Cue-bidy

Zgłoszenie na wysokości 3, 4 lub 5 koloru, który nie może być uzgodniony, ani nie jest wywiadem lub en-passant bezatutowym jest cue-bidem szlemikowym.

Pierwszy cue-bid wskazuje najniższe z posiadanych zatrzymań I i II klasy.

Jeżeli jeden z graczy rozpoczął licytację szlemikową, to zgłoszenie cue-bidu przez jego partnera jest obowiązkowe jedynie w sytuacji, gdy cue-bid ten wypada poniżej dogranej, a partner nie jest zlimitowany.

 

Otwarcie 1§

1.    Odpowiedzi

1¨          -           negat 0-6 PC, skład dowolny

              --         5+¨, bez starszej czwórki, 7-11 PC (z siłą 10-11 należy w drugim okrążeniu zgłosić 2BA lub 3¨)

              ---        7-9 PC bez starszej czwórki, z ręką nie nadającą się do zgłoszenia 1BA

1©/ª      -           kolor 4+, 7+PC

1BA        -           skład zrównoważony, bez starszej czwórki, 7-9 PC

2§          -           5+§, 10+PC, przy sile 10-11 PC ręka zorientowana do gry w kolor, 1F

              --         bez starszej czwórki, 16+PC

2¨          -           5+¨, GF

2©/ª      -           solidny kolor 5+, GF

2BA        -           skład zrównoważony, bez starszej czwórki, 10-12 PC

3BA        -           j.w., 13-15 PC

3§/¨      -           inwit do końcówki na sześciokarcie, ok. 10 PC (kolor § może być słaby, kolor ¨ solidny)

3©/ª      -           autosplinter przy uzgodnionych § (6+§)

 

2.    Sekwencja 1§ - 2§

2¨                      -           minimum z fitem §, chęć gry 3§ przy minimalnej ręce partnera

              --         silna ręka z czwórką ¨

2BA        -           minimum, chęć gry 2BA przy minimalnej ręce partnera, nie wyklucza starszej czwórki

Inne rebidy obiecują nadwyżkę, a więc przesądzają końcówkę:

2©/ª      -           cztery ©/ª

3§                      -           4+§, wyklucza starszą czwórkę

3¨/©/ª -            splinter

Dalsza licytacja w sekwencji (wszystkie rebidy forsujące):

1§                        2§

2¨                        ?

2©/ª      -           pięć § - cztery ©/ª, GF zgodnie z forsującą preferencją kolorów starszych

3§                      -           kolor 6+, GF (z ręką inwitującą - 3§ w pierwszym okrążeniu)

2BA        -           1F, partner ze słabą ręką zgłosi 3§ - sign-off

 

3.    Sekwencja 1§ - 1¨

1©/ª      -           4©/ª, wyjątkowo z trójki przy układzie bezatutowym w sile 12-15 PC (nie forsuje)

1BA        -           naturalne, 19-20 PC

2BA        -           naturalne, 21-22 PC

2§                      -           5§ bez starszej czwórki, (nie forsuje)

2¨                      -           GF, skład dowolny

2©/ª      -           1F, rewers, 5+§ - 4©/ª, 17-21 PC

 

4.    Sekwencje 1§ - 1©/ª

1ª                     -           cztery ª

1BA        -           12-15 PC, bez czwórki w kolorze partnera (i czwórki ª po odpowiedzi 1©)

2§                      -           5§ bez czwórki ª

2¨                      -           rewers (16+PC), 1F

2©(po 1ª)          -           rewers (16+PC), 1F

2ª(po 1©)          -           silny rewers (18+PC), GF

2BA        -           układ bezatutowy, 19-22 PC, nie wyklucza starszej czwórki, GF

3§                      -           16+PC, kolor §, inwit

3¨                      -           6+§, GF

3©/ª      -           splinter, silny inwit do końcówki

4§                      -           5§ - 4 karty w kolorze odpowiedzi, bez krótkości, 17+PC

4¨                      -           splinter

 

5.    Sekwencja 1§ - 1BA

2§                      -           5§ - 4¨, 11-15 PC

2¨                      -           pytanie o układ, GF, odpowiedzi:

                                      2©       - trzy ©, 4-4 w młodszych

                                      2ª                   - trzy ª, 4-4 w młodszych

                                      2BA     - 4-3-3-3

                                      3§/¨    - pięć §/¨

2©/ª      -           rewers (16+PC), 1F

2BA        -           inwit do 3BA z §, 16-17 PC

3§                      -           inwit do 3BA z 6+§, sugeruje brak zatrzymania w którymś z kolorów, 16-17 PC

3¨/©/ª -            autosplinter (modelowy układ 6§-3-3-1), 16+ PC

 

Otwarcie 1¨

1.    Sekwencja 1¨ - 2§

       2¨                   -           negat

                                               --         silna ręka 18+PC lub silna trójkolorówka - 1F

       2BA     -           4-4-4-1 z singlem §, 12-15 PC, nie forsuje

       2©/ª    -           rewers

       3§                   -           naturalne, nadwyżkowe

       3¨                   -           naturalne, jednokolorowa ręka z aspiracjami

       3©/ª    -           splinter

 

2.    Sekwencje 1¨ - 1©/ª

       2BA     -           GF, ręka jednokolorowa

       4¨                    -           5-4-2-2 z czwórką w kolorze odpowiedzi, 17+PC

 

Otwarcie 1©/ª

1.    Odpowiedzi

1ª                     -           4+ª, 7+PC

1BA        -           półforsujące:

                                                 7-10 PC bez fitu

                                                 4-6 PC z fitem

                                                 10-11 PC z fitem, ręka zrównoważona

2§                      -           5+§, 10+PC

              --         układ zrównoważony, GF

2¨/©      -           kolor 5+, 10+PC

2©/ª      -           fit 3+, 7-9 PC

2BA        -           fit 4+, inwit do końcówki, wyklucza grę 3BA

3©/ª      -           blokujące

 

2.    Sekwencja 1ª - 1BA

2§                      -           naturalne lub układ 5-3-3-2 ok. 17 PC - nie forsuje

2¨/©      -           4+¨/© (2¨ w sekwencji 1©-1BA-2¨ może być z trójki przy składzie 4-5-3-1) - nie forsuje

2ª                     -           6+ª, słabe zniesienie

2BA        -           GF (sugeruje rękę jednokolorową)

skok nowym kolorem - naturalny, GF

3ª                     -           6+ª, inwit do końcówki

3BA        -           ok. 19 PC, ręka zorientowana na grę bez atu

3.    Sekwencja 1ª - 2BA (inwit)

3ª                     -           do pasa

4ª                     -           przyjęcie inwitu

3§/¨/© -            naturalne, warunkowe przyjęcie inwitu

4§/¨/© -            splinter, aspiracje szlemikowe

3BA        -           pytanie o krótkość, aspiracje szlemikowe

 

4.    Sekwencje 1©/ª - 2§/¨

Prawie zawsze forsują do dogranej. Wyjątki:

Õ          dobry sześciokart, ok. 10 PC - w następnym okrążeniu inwitujące 3§/¨

Õ          dobry pięciokart, druga figura w kolorze partnera, ok. 10 PC - w następnym okrążeniu 2 w kolor partnera

Õ          kolor + fit, ok. 10 PC - w następnym okrążeniu 3 w kolor partnera

 

Otwarcie 1BA

1.    Odpowiedzi

2§                      -           stayman:           1) czwórka starsza, układ zrównoważony, inwit do końcówki

                                                             2) 5ª - 4©, do 7 PC

                                                             3) czwórka starsza, piątka młodsza, inwit do końcówki

                                                             4) forsing do końcówki bez starszego pięciokartu i młodszego sześciokartu 

odpowiedzi otwierającego:

                                      2¨        -           brak starszej czwórki

                                      2©       -           cztery ©, nie wyklucza czterech ª

                                      2ª       -           cztery ª

2¨/©      -           transfer na ©/ª, kolor 5+, siła nieokreślona

2ª                     -           transfer na §, kolor 6+, siła nieokreślona

              --         inwit do 3BA (bez starszej czwórki)

2BA        -           transfer na ¨, kolor 6+, siła nieokreślona

konwencja 5-4-3-1:

3§     -           krótkość §, 5+¨, 4©/ª

3¨     -           krótkość ¨, 5+§, 4©/ª

3©     -           krótkość ©, 5+-4+ w młodszych

3ª     -           krótkość ª, 5+-4+ w młodszych

4§                      -           gerber

4¨/©      -           teksas na ©/ª

 

2.    Dalsza licytacja po staymanie

                        1BA     -           2§

                        2¨                   -           ?

            2©                   -           relay, wariant 4)

            2ª                   -           5ª-4©, wariant 2)

            2BA     -           inwit, wariant 1)

            3§/¨    -           5§/¨ - 4 starsza, wariant 3)

            3©/ª    -           krótkość, piątka młodsza-czwórka starsza lub 4441

                        1BA     -           2§

                        2©                   -           ?

            pas                   -           wariant 2)

            2ª                   -           relay, wariant 4)

            2BA     -           inwit, wariant 1)

            3§/¨    -           5§/¨ - 4ª, wariant 3)

            3©                   -           inwit

            3ª/4§/4¨ - splinter

                        1BA     -           2§

                        2ª                   -           ?

            pas                   -           wariant 2), przy sile 5-7 PC można

                                                zainwitować lub zgłosić końcówkę

            2BA     -           inwit, wariant 1) lub 5§-4©, wariant 3)

            3§                   -           relay, wariant 4)

            3¨                   -           5¨ - 4©, wariant 3)

            3ª                   -           inwit

            4§/4¨/4© - splinter

 

 

Dalsza licytacja po odzywce typu relay:

                        1BA     -           2§

                        2¨                   -           2©

                         ?

            2ª                   -           5§

            2BA     -           5¨

            3§                   -           4§-3-3-3

            3¨                   -           4¨-3-3-3

            3©                   -           2-3-4-4

            3ª                   -           3-2-4-4

                        1BA     -           2§

                        2©                   -           2ª

                         ?

            2BA     -           4ª

            3§                   -           4§

            3¨                   -           4¨

            3©                   -           4©-3-3-3

 


 

                        1BA     -           2§

                        2ª                   -           3§

                         ?

            3¨                   -           4¨

            3©                   -           4§ i 3© (4-3-2-4)

            3ª                   -           4ª-3-3-3

            3BA     -           4§ i 3¨ (4-2-3-4)

 

 

3.    Dalsza licytacja po transferze na kolor starszy

2 w kolor wskazany transferem    -           prawie automatyczne

3 w kolor wskazany transferem    -           maksimum otwarcia, fit czterokartowy

2BA        -           maksimum otwarcia, fit trzykartowy z dwiema figurami

2ª/3§/¨/©         -           naturalne, fit czterokartowy

 

Dalsza licytacja odpowiadającego po odzywce 2 we wskazany kolor:

  nowy kolor bez przeskoku         -           kolor 4+, forsuje na 1 okrążenie

  nowy kolor z przeskokiem         -           autosplinter, kolor 6+

  2/3BA               -           układ 5-3-3-2, z bilansu

 

4.    Dalsza licytacja po transferze na kolor młodszy

1BA   -           2ª

otwierający licytuje 2BA z minimum siły, 3§ z nadwyżką

1BA   -           2BA

otwierający licytuje 3§ z maksimum otwarcia i fitem ¨, 3¨ z minimum

                                   1BA     -           2ª

2BA   -           ?

pas                     -           ręka w sile inwitu do 3BA bez starszych czwórek

3§                      -           6+§, sign-off

3¨/©/ª -            6+§, krótkość, przesądza końcówkę

3BA        -           longer §, brak krótkości, inwit szlemikowy

Otwarcie 2§ Precision

1.    Odpowiedzi

2¨                      -           pytanie o układ, odpowiedzi:

                          2©/ª    - cztery ©/ª

                          2BA     - 6+§ bez singletona

                          3§        - 6+§, singleton, brak starszej czwórki

2©/ª      -           kolor 5+, 9-12 PC (lub mniej z kolorem 6+), nie forsuje

2BA        -           układ zrównoważony, brak starszej czwórki, 10-12 PC

3¨/©/ª -            dobry kolor 5+, 12+PC

3§/4§  -             blokujące, fit 3+

 

2.    Dalsza licytacja

  2§                   -           2©

                                    ?

pas                     -           dubleton ©, brak nadwyżek

2ª                     -           singleton ©, cztery ª

2BA        -           sześć §, brak czterech ª, singleton ©

3§                      -           sześć §, cztery ¨, singleton ©

3¨                      -           druga figura ©, maksimum siły

3©                     -           3-4©, inwit

4©                     -           3-4©, maksimum siły

                                   2§                   -           2ª

   ?

pas                     -           dubleton ª, brak nadwyżek

2BA        -           układ 1-4-3-5

3§                      -           6+§

inne j.w.

3©                     -           4ª, krótkość ©, inwit

 

 

Otwarcie 2¨ Wilkosz

1.    Odpowiedzi

2©/ª      -           do koloru: otwierający z longerem w zalicytowanym kolorze pasuje, w przeciwnym wypadku licytuje najbliższy

                                                           posiadany kolor

2BA        -           pytanie o kolory longerów

3¨                      -           inwit z fitami w starszych

3©                      -           blokujące z fitami w starszych

3ª                     -           blokujące z krótkością ©

4¨                      -           chęć gry 4 w starszy kolor otwierającego

 

Otwarcie 2BA

1.    Odpowiedzi

                        3§                   -           do koloru

                        3¨                   -           16+PC, skład dowolny, pytanie o kolor longera

 

Drury

Po trzecioręcznym lub czwartoręcznym otwarciu 1©/ª odpowiedź 2§ oznacza

                                   Õ        ręka zrównoważona, 10-11 PC

                                   Õ        fit w kolorze otwarcia, 10-11 PC

                                   Õ        longer treflowy, 7-10 PC

Otwierający licytuje:

2¨                      -           siła poniżej normalnego otwarcia (10-12 PC)

2 w kolor otwarcia           -           normalne otwarcie (13-14 PC)

inne        -           naturalne, GF (można wyhamować w 3§)

 

 

Licytacja w Obronie

 

1.    Kontra wywoławcza, kontra objaśniająca

                        Po otwarciu 1§ - kontra jest objaśniająca ze składem dowolnym lub wywoławcza z najwyżej jedną starszą czwórką.

 

2.    Dwukolorowe 1BA

Wejście 1BA (7-15 PC) oznacza

Õ          po otwarciu 1¨ -           5+§ - 4©/ª

Õ          po otwarciu 1© -           5+§/¨ - 4ª

Õ          po otwarciu 1ª -           5+§/¨ - 4©

                        (Õ       po otwarciu 1§ -           klasyczne 16-18 PC)

 

3.    Wejście 1¨

                        Õ        5+¨

                        Õ        4© i 4ª

                        siła 9+PC

 

4.    Duże dwukolorówki

Õ  po otwarciu 1§

  2¨        - Wilkosz

  2BA     - 5+§ - 5+¨

Õ  po otwarciu 1¨

  2¨        - 5+ª - 5+§/¨

  2BA     - 5+© - 5+§

Õ  po otwarciu 1©

  2©       - 5+ª - 5+§/¨

  2BA     - 5+§ - 5+¨

Õ  po otwarciu 1ª

  2ª       - 5+© - 5+§/¨

  2BA     - 5+§ - 5+¨

Siła wejść dwukolorowych - nieokreślona (7+PC)

 

5.    Licytacja w obronie po otwarciu 1BA

Po otwarciu przeciwnika 1BA:

kontra     -           4 starsza i 5+ w innym kolorze

2§                      -           4§ - 5+©/ª

2¨                      -           4¨ - 5+©/ª

2©/ª      -           naturalne, ręka jednokolorowa

2BA        -           5+§ - 5+¨

 

6.    Licytacja po otwarciu przeciwnika 2©/ª(blokujące) i kontrze I obrońcy.

  (2©/ª) kontra              (pas)                ?

2BA        -           Lebensohl:        1) przygotowanie sign-off na longerze ujawnionym w następnym okrążeniu

                                                                         2) forsing do końcówki z kolorem starszym 4+

                                                                         kontrujący licytuje automatyczne 3§

2ª                     -           naturalne, nieforsujące

kolor przeciwnika            -           pytanie o zatrzymanie, bez zainteresowania grą w kolor starszy

3 w nowy kolor               -           naturalne, inwitujące

4 w młodszy                               -           naturalne, aspiracje szlemikowe

4 w starszy                                -           naturalne, brak aspiracji szlemikowych

3BA        -           naturalne, z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, bez zainteresowania grą w kolor starszy

 

 

 

Licytacja Dwustronna

 

 

1.    Licytacja po otwarciu 1 w kolor i kontrze wywoławczej

            1©/ª               (kontra)                        ?

rekontra                       -           od 13 PC z fitem, od 10 PC bez fitu

                                                           forsuje do 2 w kolor otwarcia

1BA     -           bilansowe podniesienie do 2 w kolor otwarcia

2BA     -           inwit do końcówki z fitem, skład zrównoważony

2,3,4©/ª                      -           blokujące, nie obiecuje lew defensywnych

1ª                   -           kolor 4+. forsuje

2§/¨/©/ª                    -           naturalne, nie forsuje

3§/¨/©                        -           kolor + fit, co najmniej inwit

3ª/4§/¨/©       -           splinter

 

 

            1§                   (kontra)                        ?

rekontra  -        od 10 PC bez krótkości §

pas                   -           negat (0-6 PC), co najmniej 4§

1¨                   -           negat (0-6 PC), najwyżej 3§

1©/ª    -           naturalne, 6-9 PC, nie forsuje, kolor 5+

1BA     -           półblokujące, 6-9 PC

2§                   -           forsing do końcówki z układem niezrówn.

2¨/©/ª-           blokujące

2BA     -           inwit do końcówki z kolorem §

3§/¨/©/ª-       blokujące

3BA     -           do gry

 

 

            1¨                   (kontra)                        ?

rekontra  -        od 10 PC, forsuje

1©/ª    -           naturalne, nie forsuje, kolor 5+

1BA     -           naturalne, nie forsuje

2¨                   -           blokujące

2©/ª    -           blokujące

2BA     -           inwit do 3BA z fitem ¨

inne      -           blokujące

 

 

 

 

2.    Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejściu 1BA

            1¨/©/ª                        (1BA(5-4))                   ?

kontra   -           od 9 PC w miarę zrównoważona

                        --         9-15 PC z fitem

2 w nowy kolor - nie forsuje

2 w kolor przeciwnika - 15+PC z fitem, skład zrównoważony

2BA     -           5+§-5+¨, 6-10 PC

3§/¨    -           naturalne, GF, może być z fitem

3 w kolor partnera - inwit, skład niezrównoważony

3ª/4§/¨ -        splinter

4 w starszy - sign-off

 

 

            1§                   (1BA(16-18 PC))                       ?

kontra   -           od 9 PC, układ dowolny

2§                   -           5+§ - 4©/ª lub 6+§, 5-8 PC

2¨                   -           5+¨ - 4©/ª lub 6+¨, 5-8 PC

2BA     -           5+§ - 5+¨,

inne      -           naturalne, nieforsujące


3.    Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejściu kolorem bez przeskoku

kontra     -           negatywna

2/3BA     -           naturalne, z bilansu

nowy kolor bez przeskoku                       -           naturalne, forsuje na wysokości 1 i 3, nie forsuje na wysokości 2

nowy kolor z przeskokiem                       -           naturalne, GF

kolor otwarcia bez przeskoku       -           5-8 PC z fitem

kolor przeciwnika                                               -           GF,      po otwarciu w kolor starszy - fit

                                                                                                                                    po otwarciu w kolor młodszy - skład zrównoważony, pytanie o zatrzymanie

kolor otwarcia z przeskokiem       -           inwit układowy

kolor przeciwnika z przeskokiem             -           splinter

nowy kolor z podwójnym przeskokiem     -           kolor + fit, 8-11 PC

 

Kontra negatywna:

1§                                 (1¨)                 kontra              -           7+PC bez czterech ©/ª i zatrzymania ¨

1§/¨                  (1©)                 kontra              -           7+PC bez czterech ª, dobrego koloru §/¨ i zatrzymania ©, po otw. 1¨ bez fitu ¨

1§/¨                  (1ª)                 kontra              -           7+PC, 4©

                                                                                                                                 --         11+PC, 5+©, z mniejszą siłą nieforsujące 2©

1©                                 (1ª)                 kontra              -           7+PC, 4+§-4+¨

                                                                                                --         7+PC bez fitu © i zatrzymania ª

                                                                                                ---        11+PC bez fitu © z kolorem młodszym

                                                                                                ----10-12 PC z fitem ©, ręka zrównoważona

1©/ª                  (2§/¨)  kontra              -           7+PC, druga starsza czwórka

                                                                                                --         11+PC, drugi starszy 5+

1§/¨                  (2©/ª) kontra              -           7+PC, druga starsza czwórka, przy minimum siły - piątka młodsza lub fit karowy

1¨                                 (2§)                 kontra              -           7+PC, co najmniej jedna starsza czwórka, jeżeli fit ¨, to nie minimum

                                                                                                                                             (z 6-7PC i fitem ¨ licytujemy 2¨ zamiast kontry)

                                                                                                --         11+PC, kolor starszy 5+

1©                                 (2ª)                 kontra              -           7+PC, 4+§-4+¨, przy minimum siły większy układ lub tolerancja gry w ©

                                                                                                --         10-12 PC z fitem w składzie zrównoważonym

1ª                                 (2©)                 kontra              -           7+PC, 4+§-4+¨, przy minimum siły większy układ lub tolerancja gry w ª                                 

                                                                                                --         10-12 PC z fitem w składzie zrównoważonym

1 w kolor            (3§/¨)  kontra              -           czwórka (czwórki) w nielicytowanym kolorze starszym

                                                                                                --         silna ręka bez możliwości zgłoszenia innej odzywki (wywiad bezatutowy?)

1§/¨                  (3©/ª) kontra              -           czwórka w nielicytowanym kolorze starszym

1©/ª                  (3©/ª) kontra              -           4+§-4+¨

 

4.    Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejściu kolorem z przeskokiem

                        kontra              -           negatywna do wysokości 3ª, powyżej karna

                        nowy kolor       -           forsuje na wysokości 3 i wyżej

                        kolor partnera   -           naturalne

                        kolor przeciwnika -       splinter

                        2/3BA              -           naturalne, z bilansu

                        4BA                 -           po wejściu na wysokości 4 - dwukolorówka

                                                                       po otwarciu naturalnym i wejściu na wysokości 3 - balckwood

                                                                       po otwarciu sztucznym (1§) i wejściu na wysokości 3 - inwit do 6BA

 

5.    Licytacja po wejściu dwukolorowym

            1ª                   (2ª(© i mł.))                ?

kontra   -           intencjonalna (skład zrównoważony bez fitu, 8+PC)

3ª                   -           fit, blokujące

2BA     -           fit, inwit

3§/¨    -           kolor + fit lub dobry kolor, forsing

3©                   -           fit, forsing, bez krótkości i własnego longera

3BA     -           fit, niezbyt silna ręka układowa zapewniająca końcówkę

4§/¨/© -          splinter

4ª                   -           niezobowiązujące

 

 

            1¨                   (2¨(ª i inny))               ?

kontra   -           intencjonalna

2©                   -           naturalne, nieforsujące

2ª                   -           wywiad bezatutowy

2BA     -           inwit do 3BA

3§                   -           naturalne, forsing

3¨                   -           blokujące

3©                   -           naturalne, forsujące

3ª/4§/©-         splinter

3BA     -           do gry

            1©/ª               (2BA(§ i ¨))                ?

kontra   -           intencjonalna

3§                   -           kolor (lub fit) ©, co najmniej inwit

3¨                   -           kolor (lub fit) ª, co najmniej inwit

3©/ª    -           naturalne, nieforsujące

3BA     -           fit, niezbyt silna ręka układowa zapewniająca końcówkę

4§/¨    -           splinter

4 w kolor otwarcia - niezobowiązujące

 

 

 

            1§                   (2BA(§ i ¨))                   ?

kontra   -           intencjonalna

3§/¨    -           dwukolorówki ©+ª

3©/ª    -           naturalne, forsujące

 

6.    Licytacja po otwarciu 1BA i wejściu naturalnym

kontra                 -           karna

2 w kolor            -           naturalne, nieforsujące

3 w kolor młodszy           -           naturalne, inwit do 3BA

3 w kolor starszy                        -           naturalne, forsing

3 w kolor przeciwnika-    pytanie o zatrzymanie, bez starszej czwórki

2BA                   -           Lebensohl

3BA                   -           naturalne, z zatrzymaniem w kolorze przeciwnika, bez starszej czwórki

4¨/©                  -           teksasy na ©/ª

 

  1BA                 (2§)                 2BA                 (pas)

    ?

3§                      -           brak zatrzymania §

3©/ª      -           czwórka ©/ª i zatrzymanie §

3BA        -           zatrzymanie §, brak starszej czwórki

 

7.    Licytacja po otwarciu 1BA i wejściu konwencyjnym

Po wejściu wskazującym dwa kolory:

kontra                 -           możliwość kontrowania przynajmniej jednego koloru przeciwników

                          --         ręka w sile inwitu

                                      po wyborze koloru przez II broniącego, otwierający kontruje z czwórką lub dobrą trójką

2 w kolor            -           naturalne, nieforsujące

3 w kolor            -           naturalne, inwitujące

2BA                   -           sign-off na kolorze niższym od koloru wejścia (lub na kolorze wejścia)

                          --         inwit na kolorze wyższym od koloru wejścia

kolor własny z przeskokiem         -           naturalne, GF

kolor wskazany przez przeciwnika                      -           wywiad bezatutowy

kolor wskazany z przeskokiem                -           konwencja 5-4-3-1

4¨/©                  -           teksasy na ©/ª

 

8.    Licytacja po otwarciu 1BA i kontrze siłowej

pas                                 -           transfer na §

2§/¨/©   -           transfery

rekontra  -           karna (7+PC), forsująca w przypadku odejścia przeciwników

2ª/3§/¨/©-        inwit z dobrym kolorem 6+kartowym

4¨/©                  -           teksasy na ©/ª

 

9.    Licytacja po otwarciu 1BA i kontrze 'bi'

rekontra  -           karna (7+PC), forsująca w przypadku odejścia przeciwników

inne                    -           jak bez kontry

 

10.    Interwencja przeciwnika w licytacji strefy szlemowej

Wejście po Blackwoodzie:

PODI (pas - 0-3, kontra - 1-4)

 

Kontra po Blackwoodzie:

ROPI (rekontra - 0-3, pas - 1-4)

 

Wejście po odpowiedzi na Blackwooda:

pas                     -           pytanie o króle

kontra     -           werdykt (brak kluczowych wartości)

nowy kolor         -           inwit do szlema

5BA        -           atutowa

 

Wejście po cue-bidzie:

cue-bid    -           zapewnia zatrzymanie w kolorze wejścia

kontra     -           zniechęcająca

pas                                 -           zachęcający bez zatrzymania w kolorze wejścia

 

Kontra na cue-bid nieokreślony bądź honorowy:

rekontra  -           zatrzymanie

cue-bid    -           obiecuje zabezpieczenie przed podgrywaniem

pas                                 -           obawa o podgrywalność zatrzymania, partner z niepodgrywalnym zatrzymaniem licytuje następny cue-bid

                                                                       lub rekontrę, z podgrywalnym zatrzymaniem powraca na kolor uzgodniony

 


Kontra na cue-bid krótkościowy:

rekontra  -           pełne wyłączenie

pas                                 -           niezła ręka bez pełnego wyłączenia, brak koncentracji wartości (rekontra partnera - renons)

cue-bid    -           pozytywne przyjęcie krótkości, zgrupowanie w kolorze cue-bidu

powrót na kolor uzgodniony        -           duplikacja wartości

 

11.    Licytacja dwustronna po otwarciach zaporowych

 

            2©                   (kontra)                        ?

rekontra            -           siła

2BA                 -           pytanie o singletona

2ª/3§/¨          -           zniesienie lub wskazanie wistu przy ficie ©

                                               bez specjalnego układu

3ª/3§/¨          -           kolor + fit, zaprasza do współpracy

3/4©                -           sign-off

 

 

            2©                   (2ª)                 ?

kontra              -           karna

2BA                 -           pytanie o singletona

3§/¨                -           naturalne, forsujące

4§/¨                -           kolor + fit

3/4©                -           sign-off

3BA                 -           sign-off

12.    Licytacja dwustronna po otwarciu 2§ Precision

 

            2§                   (kontra)                        ?

rekontra            -           11+PC, układ dowolny

2¨/©/ª            -           słabe zniesienie z misfitem §

2BA                 -           inwit do 3BA z fitem §, 10-12 PC

3¨/©/ª            -           kolor + fit, 8-11 PC

3/4/5§  -           blokujące

 

 

            2§                   (3¨/©/ª)                     ?

kontra              -           negatywna

nowy kolor poniżej dogranej - naturalne, forsujące

kolor przeciwnika         -           cue-bid uzgadniający §

 

 

            2§                   (2¨/©/ª)                     ?

kontra              -           negatywna (nielicytowana starsza czwórka, 8+PC)

2BA                 -           silne pytanie o układ

2©/ª               -           naturalne, kolor 5+, nieforsujące

3 w kolor bez przeskoku           -           naturalne, forsujące na 1 okrążenie

kolor z przeskokiem      -           naturalne, kolor 6+, GF

kolor przeciwnika         -           wywiad bezatutowy (fit § lub kolor ¨)

3BA                 -           do gry (z fitem §)

3/4§                 -           blokujące

 

13.    Licytacja dwustronna po otwarciu 2¨ Wilkosz

 

            2¨                   (kontra)                        ?

pas                   -           fit ¨

rekontra            -           SOS

2©/ª/3§          -           kolor 6+, sign-off

2BA     -           pytanie o kolory longerów

3¨                   -           inwit z fitami w starszych

3©                   -           blokujące z fitami w starszych

3ª                   -           blokujące z krótkością ©

4¨                   -           gramy 4 w starszy kolor otwierającego

 

 

            2¨                   (2BA)               ?

kontra   -           karna

3§/¨/©            -           do koloru, nieforsujące

4¨                   -           gramy 4 w starszy kolor otwierającego

 

            2¨                   (2©/ª)             ?

pas                   -           może być z longerem w kolorze wejścia

kontra   -           do koloru

2BA     -           pytanie o kolory longerów

kolor bez przeskoku      -           do koloru, nieforsujące

 

 

            2¨                   (3§/¨/©/ª)      ?

kontra   -           karna

3BA     -           do gry

kolor przeciwnika         -           zobowiązuje do zgłoszenia najbliższego

                                                                                  koloru, GF

nowy kolor -     najwyższy - naturalne, forsujące

                                               niższe - do koloru, nieforsujące